متن عاشقانه

کـــــاش می شــــد …

تمام داستــــان های دنیـــــا را

از دهــــان تو بشنــــوم !

تمام عاشقانــــه های دنیـــــا را

تـــو برایم تکرار کنــــی !

اصلا هر چه تو بگویــــــی زیباست !

می دانــــی

کـــاش می توانستـــم

با تمـــام وجــــود

صدایت را در آغــــوش بگیرم !

می توانم تو را ” مـــال خــــودم ” صدا کنم ؟

آن وقـــت

من اسمـــم را فراموش میکنــــم

و تو هم می تــــوانی مرا

” مال خـــودم ” صدا کنــــی !

آنقـــدر ذهنم را درگیـــر خـــودت کرده ای …

که دیگر حتی نمیتوانـــم مضمـــون تــــازه ای پیدا کنـــم

حالـــــا حق میدهـــــی

در شعرهایــــم

بــــه همین سادگی بگویــــم

” دوستـــت دارم ”

برچسب ها:دوستت دارم، داستان عاشقانه، شعر عاشقانه، اغوش،

متن عاشقانه کاش میشد